To read lyrics while hearing music: 1: Turn on song on this page,  2: click corresponding lyrics.

Hostia Viva

Cristo Roto 2020

Cristo Roto

En Tu Sagrado Corazón

Alas

Cristo Roto

 
 
 
 

Love Crucified

Catholic Community